22 lipca, 2022

Czym jest Zrównoważony Rozwój – czyli 17 celów wyznaczonych przez ONZ

Kampania 17 celów podpisana została przez liderów państw członkowskich ONZ w dokumencie “Przekształcania naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030” na szczycie w Nowym Jorku, w 2015 roku. Jej założeniem jest przeobrażanie świata z szacunkiem dla środowiska, z myślą o przyszłych pokoleniach i uwzględnieniem potrzeb najmniej uprzywilejowanych grup społecznych. Które obszary życia obejmuje moc dokumentu? 

 

Dłoń trzymająca zieloną roślinę

Źródło zdjęcia: pexels.com

 

Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDG) reformują sferę prywatną oraz biznesową w państwach członkowskich. Zdeklarowane kraje mają obowiązek wprowadzać i pilnować zrównoważonego rozwoju na 5 obszarach: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój, partnerstwo (people, planet, prosperity, peace, partnership – 5xP). Dla tej misji wprowadzane są nowoczesne rozwiązania i innowacje. Realizować je może każde przedsiębiorstwo oraz gospodarstwa domowe, poprzez stosowanie się do ich założeń. Poniżej  przedstawiamy główne cele oraz ich założenia . 

 1. Koniec z ubóstwem 
  To plan stabilnej polityki, w oparciu o potrzebę eliminacji skrajnego ubóstwa oraz zbudowania strategii, która pomoże najbiedniejszym. Zakłada równy dostęp do podstawowych usług oraz zasobów gospodarczych, inkluzywne modele biznesowe, godziwą płacę i wsparcie socjalne. 
 2. Zero głodu
  Cel, aby do 2030 roku wyeliminować głód oraz wszystkie formy niedożywienia – jakościowe (brak zbilansowanych posiłków) oraz ilościowe (brak regularnych posiłków). To zapewnienie wszystkim bezpiecznej i pełnowartościowej żywności, a także wsparcie sektora rolniczego. Kolejną ambicją jest podwojenie zarobków ludności utrzymującej się z rolnictwa, rybactwa i pasterstwa, stabilizacja cen żywności, zwiększenie wydajności produkcji żywności, zapewnienie różnorodności gatunków roślin i zwierząt. 
 3. Dobre zdrowie i jakość życia
  To szereg idei, do których osiągnięcia wprowadzane są nowe technologie oraz promocja zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej i profilaktyki. Między innymi są to: zmniejszenie śmiertelności okołoporodowej oraz w wyniku wypadków drogowych, wyeliminowanie epidemii chorób zakaźnych, wsparcie dla zdrowia psychicznego i dobrostanu, rozwój szczepionek, dostęp do edukacji reprodukcyjnej oraz planowania rodziny. To też ogólne zapewnienie powszechnej opieki zdrowotnej i dostępnych dla każdego leków w przystępnych cenach. 
 4. Dobra jakość edukacji
  Zakłada dostęp do bezpłatnej, dobrej jakościowo edukacji na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym dla wszystkich dzieci. To także równe szanse w wykształceniu zawodowym lub wyższym u kobiet i mężczyzn, wspieranie edukacji przez całe życie, poprawienie stanu placówek edukacyjnych, zmniejszenie odsetka analfabetyzmu oraz wyrównanie różnic w dostępie do edukacji cyfrowej. 
 5. Równość płci
  W interesie każdego państwa członkowskiego jest eliminacja dyskryminacji płciowej oraz praktyk krzywdzących dla kobiet. Założenie to spełniać można poprzez wprowadzanie polityki “zero tolerancji” wobec molestowania seksualnego, wyrównanie szans kobiet i mężczyzn przy pełnieniu funkcji przywódczych, wspieranie przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety lub dbanie o sprawiedliwe wynagrodzenie, na które płeć nie ma wpływu.  
 6. Czysta woda i warunki sanitarne
  Aby rozwijać w sposób zrównoważony sektor gospodarczy oraz prywatne warunki życia, ważne jest poprawienie jakości wody, zwiększenie recyklingu oraz redukcja zanieczyszczeń wynikających z wysypisk śmieci lub ścieków. Niezbędnym jest powszechny i sprawiedliwy dostęp do wody pitnej oraz ochrona ekosystemów zależnych od wody.  
 7. Czysta i dostępna energia
  Na celu jest zwiększenie stosowania odnawialnych źródeł energii, zapewnienie powszechnego dostępu do nowoczesnych oraz przystępnych cenowo usług energetycznych, a także inwestycje w lokalną infrastrukturę, która jest efektywna energetycznie. 
 8. Wzrost gospodarczy i godna praca
  To strategia zwiększenia wydajności gospodarczej poprzez wprowadzanie innowacji oraz modernizację produkcji. Kolejne cele to stworzenie miejsc pracy o godnych warunkach dla wszystkich, zapewnienie uczciwego wynagrodzenia, identyfikacja i wyeliminowanie niewłaściwych praktyk podczas procesu rekrutacji oraz zwalczenie wszystkich form pracy dzieci. 
 9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
  Kolejnym postanowieniem dokumentu jest rozwój stabilnej, odpornej i bezpiecznej infrastruktury, do której dostęp będzie miał każdy. W intencji jest także wspieranie małych- i mikro-przedsiębiorstw, inwestowanie w badania naukowe, otwieranie na innowacyjność. 
 10. Mniej nierówności
  Aby rozwijać się w sposób zrównoważony, należy pomóc w rozwoju najbiedniejszym częściom populacji, stworzyć odpowiednie miejsca zatrudnienia i dążyć do zwiększenia przez nie dochodu. Inne działania, które wyrównają szanse społeczne to między innymi rezygnacja z dyskryminujących polityk, wprowadzenie ochrony socjalnej i angażowanie lokalnej społeczności do procesów decyzyjnych. 
 11. Zrównoważone miasta i społeczności
  Odnosi się to przede wszystkim do udostępnienia bezpiecznych i przystępnych cenowo mieszkań dla wszystkich, również najmniej zamożnych warstw społecznych. To samo dotyczy transportu publicznego i ogólnie dostępnych przestrzeni zielonych. Cel ten zawiera również postanowienie o poprawie jakości życia osób żyjących w slumsach, rozwoju trwałej infrastruktury wykonanej z lokalnych surowców oraz zmniejszeniu negatywnego wskaźnika wpływu miasta na środowisko. 
 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
  Wraz z podpisaniem deklaracji podjęta została decyzja o wdrożeniu dziesięcioletnich planów zrównoważenia konsumpcji i produkcji. W myśli przewodniej jest ograniczenie marnowania żywności oraz strat żywnościowych powstałych w czasie zbiorów, produkcji i dystrybucji. Tak samo ważna jest kontrola chemikaliów i zanieczyszczeń w procesie produkcji, ograniczenie ich dostępu do środowiska, zbiorników wodnych i powietrza.  
 13. Działania w dziedzinie klimatu
  To szereg działań mających przeciwdziałać zmianom klimatycznym oraz zwiększyć odporność na katastrofy naturalne. Angażowanie w nie może się odbywać poprzez wprowadzenie odpowiedniej polityki i strategii do firm i organizacji, podnoszenie wiedzy i świadomości w dziedzinie ekologii, redukowanie emisji gazów cieplarnianych oraz rozwijanie produktów energooszczędnych. 
 14. Życie pod wodą
  Jest to postanowienie o odbudowie środowisk wodnych w każdej postaci, zmniejszeniu ilości zanieczyszczeń oceanów i objęciu minimum 10 proc. wybrzeży i obszarów morskich ochroną. Do takich działań należy między innymi zrównoważone zarządzanie akwakulturą i turystyką czerpiącą korzyści z wykorzystywania zasobów wodnych, oraz walka z nielegalnym lub nadmiernie ekspansywnym rybołówstwem. 
 15. Życie na lądzie
  Analogicznie cel ten skupia się na zrównoważonym użytkowaniu lądowych i śródlądowych ekosystemów. Deklaruje wdrożenie działań mających zwalczać procesy pustynnienia oraz degradacji ziemi, ochronę zagrożonych gatunków przyrody, rozwijanie bioróżnorodności, a także eliminacja kłusownictwa i handlu produktami dzikiej natury. 
 16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
  Stanowi grupę inicjatyw dążących do ładu społecznego, panowania rządów prawa i powszechnego dostępu do sprawiedliwości. To zwalczanie wszelkich form przemocy, nadużyć, terroryzmu oraz dyskryminacji. Kolejną decyzją jest zmniejszenie nielegalnych przypływów finansowych, korupcji oraz handlu bronią. Punkt zakłada również partycypacyjne procesy decyzyjne na wszystkich szczeblach oraz zapewnienie wszystkim tożsamości prawnej, chociażby w formie rejestracji urodzeń. 
 17. Partnerstwa na rzecz celów
  To zbiór postanowień mających zapewnić wspólny rozwój wszystkich państw. Między innymi obowiązek państw rozwiniętych do wsparcia krajów rozwijających się oraz słabo rozwiniętych, a także transfer wiedzy i technologii, rozwój handlu i bezpieczne inwestycje. 
Rodzaj treści: Artykuł,
Autor wpisu / Partner wpisu: Milena Zając /