9 lutego, 2021

Wzrost „kultury w sieci”, szczególnie u nastolatków

Dane z raportu Digital Civility Index 2020 napawają optymizmem. Choć ostatni rok minął pod znakiem wirusa COVID-19, wyniki z tego okresu są na najwyższym poziomie od 4 lat. Poczucie wzajemnej solidarności wśród ludzi w czasie pandemii, a także odpowiedzialne interakcje online, zwłaszcza wśród nastolatków, przyczyniły się do wzrostu globalnego indeksu DCI o trzy punkty procentowe. Poprawił się również polski wskaźnik cyfrowej uprzejmości, uzyskując wynik 70 proc. względem 72 proc. w roku 2019. Publikujemy te dane w Dniu Bezpiecznego Internetu, aby rzucić światło na potrzebę bezpieczniejszych, zdrowszych i pełnych szacunku interakcji online.

Dzień Bezpiecznego Internetu daje ludziom na całym świecie okazję do przemyślenia swojego cyfrowego życia. Od pięciu lat Microsoft aktywnie działa na rzecz popularyzacji tego, co nazywamy „kulturą cyfrową” – traktowania wszystkich osób, z którymi kontaktujemy się w sieci z godnością i szacunkiem. W 2020 roku wskaźnik raportu DCI Microsoft, będący miarą tonu i nastroju interakcji online zgłaszanych przez konsumentów w 32 krajach, wyniósł 67 proc. Oznacza to poprawę o trzy punkty procentowe w porównaniu z rokiem 2019, w którym wskaźnik ten osiągnął najwyższy poziom pod względem braku kultury. Jak się okazuje, pozytywny trend dotyczy również Polski. W uprzednim roku wskaźnik cyfrowej uprzejmości polskich internautów poprawił się o 2 punkty procentowe.

Najnowszy raport obejmuje 5 ostatnich lat, w ciągu których Microsoft badał zachowania obywateli i narażenie na ryzyko w sieci młodzieży i dorosłych. Przez ostatnie pół dekady przeprowadzono ankiety wśród ponad 58 000 osób w ponad 30 krajach, w tym w Polsce. Podobnie jak wyniki z poprzednich czterech lat, najnowsze dane [LINK] pochodzą z badania „Civility, Safety and Interactions Online – 2020”, w którym oceniano postrzeganie życia online przez nastolatków i dorosłych oraz ich narażenie na 21 różnych zagrożeń w sieci w czterech kategoriach dotyczących napastliwości, nieodpowiedniego zachowania w sieci, mających podłoże seksualne oraz dotyczących reputacji. Indeks odczytywany jest podobnie do punktacji w golfie. Im niższy odczyt indeksu (w skali od 0 do 100), tym niższe narażenie respondentów na ryzyko i tym wyższy postrzegany poziom kultury online wśród ludzi w danym kraju.

Do ankiety w 2020 roku po raz pierwszy dodano sześć rejonów geograficznych: Danię, Filipiny, Hiszpanię, Szwecję, Tajwan i Tajlandię. Australia została uwzględniona ponownie po tym, jak ostatnio pojawiła się w 2017 roku. Spośród tych nowo dodanych lub ponownie dodanych krajów, Tajwan zarejestrował najbardziej korzystny wskaźnik DCI na poziomie 61 proc., debiutując na 5 miejscu wśród 32 krajów objętych badaniem. To o 6 punktów procentowych więcej niż średnia światowa. Tajwan ustępuje tylko Holandii (51%), Wielkiej Brytanii (55%), Stanom Zjednoczonym (56%) i Singapurowi (59%), które zajmują odpowiednio cztery pierwsze miejsca.

Wielka Brytania, która zajmowała pierwsze miejsce pod względem kultury w sieci przez 3 z ostatnich 4 lat, spadła na drugą pozycję w 2020 roku, odnotowując wskaźnik DCI na poziomie 55 proc. Jest to wzrost o 10 punktów procentowych w stosunku do najbardziej korzystnego wyniku (45 proc.), zarejestrowanego w pierwszej edycji badania w 2016 roku.

Kraje o najniższym wskaźniku kultury online to RPA (81 proc.), Rosja (80 proc.) i Meksyk (76 proc.). Dwa z trzech najniżej plasujących się w zestawieniu krajów poprawiły swoje wyniki względem 2019 roku, kiedy to wszystkie trzy kraje z najniższej półki po raz pierwszy osiągnęły wskaźnik DCI o wartości 80 proc. lub więcej.

Nastolatkowie i COVID-19 przyczyniły się do globalnej poprawy wyników raportu Digital Civility Index

Według rocznej tendencji w klasyfikacji grup wiekowych Digital Civility Index, to nastolatkowie są odpowiedzialni za zauważalną poprawę ogólnego poziomu kultury online. Wskaźnik DCI wśród nastolatków we wszystkich 32 regionach geograficznych spadł do 63 proc. z 66 proc. w 2019 r., podczas gdy wskaźnik DCI wśród dorosłych respondentów poprawił się tylko o jeden punkt procentowy (do 71 proc. z 72 proc.). Trend ten widoczny jest również w Polsce. Wskaźnik DCI dla najmłodszych badanych Polaków wyniósł 64 proc. co oznacza poprawę o 5 punktów procentowych. Dla porównania, wskaźnik DCI dla dorosłych respondentów pogorszył się o 1 punkt procentowy (wzrósł do 75 proc.). Ponadto nastolatkowie uzyskali bardziej korzystne wyniki we wszystkich czterech kategoriach ryzyka, przy czym ryzyko nieodpowiedniego zachowania na tle seksualnym spadło o prawie cztery punkty procentowe. Spadek ten może być związany z większą świadomością nastolatków na temat poważnych zagrożeń w internecie, takich jak szantaż seksualny i uwodzenie w sieci w celach wykorzystania lub innych.

Więcej informacji na temat sposobów zapobiegania takim zagrożeniom można znaleźć w dokumencie Sexting factsheet, Online grooming factsheet.   

Ponadto, jak Microsoft informował w lipcu zeszłego roku, najnowsze badania przeprowadzono w kwietniu i maju 2020 roku, kiedy większość ludzi na całym świecie próbowała uporać się z rzeczywistością związaną z pozostaniem w domu w związku z globalną pandemią. Mimo to, w niektórych regionach wydaje się, że COVID-19 przyczynił się do zwiększenia poziomu kultury w sieci. Na przykład w regionie Azji i Pacyfiku 31 proc. respondentów stwierdziło, że w czasie pandemii poprawiła się kultura cyfrowa, ponieważ ludzie pomagali sobie nawzajem, zachęcali innych do działania, wykazywali większe poczucie wspólnoty i wspólnie radzili sobie z kryzysem. W skali globalnej nieco ponad 1/4 respondentów (26 proc.) uznała, że w tym czasie poprawiła się kultura w sieci, co przypisuje się głównie zbiorowemu poczuciu, że „wszyscy jesteśmy w tym razem”. Niestety w Polsce z tym stwierdzeniem zgadza się jedynie 17 proc. ankietowanych, podczas gdy niemal 1/3 z nich (29 proc.) uważa, że uprzejmość w Internecie w danym okresie się zmniejszyła. Przyczyn tego zjawiska upatruje się w osobach wyładowujących swoje frustracje w sieci, a także w fałszywych i wprowadzających
w błąd informacjach.

Cyfrowy obywatel nowej dekady

W miarę jak wkraczaliśmy w życie online w 2020 roku, Microsoft ponownie poprosił respondentów o scharakteryzowanie zachowania innych osób w przestrzeni online w ich poszczególnych regionach geograficznych. Drugi rok z rzędu pytania te zostały zadane oddzielnie i niezależnie od globalnego badania Digital Civility Index, który jest oparty na zbiorczych odpowiedziach respondentów. Na przykład w kategorii napastliwości wyraźnej poprawie uległa ocena „niechcianych kontaktów”. Jest to istotna zmiana, ponieważ ta forma zagrożenia była najczęściej występującym problemem wśród respondentów przez 5 lat trwania badania. Ponadto, więcej osób (56 proc.) stwierdziło, że pod względem niechcianego kontaktu, interakcje online są neutralne (39 proc.) lub poprawne (17 proc.), podczas gdy 44 proc. określiło je jako „złe”. Dla porównania, w 2019 roku nieuprzejmość online wynikająca z samego niechcianego kontaktu uzyskała wynik 60 proc. W dwóch z pozostałych trzech kategorii zagrożeń również odnotowano spadek „złych” ocen w odniesieniu do wiodących zagrożeń.

W Polsce internauci zauważyli mniej przypadków niechcianego kontaktu, zagrożeń na tle seksualnym, naruszania dobrego imienia, a także prześladowania i nękania względem 2019 roku. Jednak mimo bardziej optymistycznych wyników, aż jedna trzecia ankietowanych zaraportowała styczność z przypadkami znęcania się nad osobami w sieci. Najbardziej narażeni na tego typu zagrożenia są przedstawiciele pokolenia Z (37 proc) i milenialsi (35 proc.).

A czego życzą sobie Polacy w latach 20 XXI wieku? Najczęściej udzielanymi odpowiedziami są szacunek oraz bezpieczeństwo (po 60 proc.), następnie uprzejmość (44 proc.), a także życzliwość oraz wolność (po 29 proc.).

Aby uzyskać więcej informacji na temat cyberprzemocy w 2020 r., zobacz ten post.

Mimo to, patrząc wstecz na wyniki badań z pięciu ostatnich lat, można stwierdzić, że kilka z najbardziej spornych zagrożeń jest coraz częściej spotykanych. Oto kilka szczegółów:

  • Jeden na pięciu respondentów (20 proc.), którzy doświadczyli ryzyka w sieci, stwierdził, że doświadczył mowy nienawiści. To wzrost o 4 punkty procentowe w porównaniu z początkiem badań w 2016 r., kiedy to ryzyko związane z mową nienawiści odnotowało wynik 16% proc.
  • Podobną tendencję odnotowano w przypadku dyskryminacji – 15 proc. respondentów, którzy zetknęli się z zagrożeniami online, wskazało dyskryminację jako zagrożenie. W 2016 roku było to 10 proc.
  • Prawie 1/3 respondentów z 2020 r. (31 proc.) stwierdziła, że padła ofiarą oszustw internetowych lub wyłudzeń, co stanowi wzrost z niskiego poziomu 28 proc., jakie było zanotowane w 2017 roku, gdy ryzyko to zostało dodane do badania.

Podejmij wyzwanie dotyczące Cyfrowej Grzeczności

Mimo że nowy rok ma już ponad miesiąc, nigdy nie jest za późno, aby przyjąć bezpieczniejsze nawyki i praktyki w sieci oraz popularyzować kulturę cyfrową. W tym roku hasłem przewodnim Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu jest „Razem na rzecz lepszego Internetu”. Dla wielu ludzi może to oznaczać co innego, jednak aby pomóc w realizacji tego celu, najlepiej zacząć od Wyzwania Cyfrowej Grzeczności: 4 zdroworozsądkowych zasad bezpieczniejszych, zdrowszych i pełniejszych szacunku interakcji online. Wyzwania są następujące:

  1. Postępuj zgodnie ze Złotą Regułą, kierując się empatią, współczuciem i życzliwością w każdej interakcji i traktuj wszystkich, z którymi kontaktujesz się w sieci z godnością i szacunkiem.
  2. Szanuj różnice i inne punkty widzenia, a kiedy pojawiają się spory, angażuj się w nie w sposób przemyślany, unikaj wyzwisk i ataków osobistych.
  3. Przemyśl swoją odpowiedź na kwestie, z którymi się nie zgadzasz, i nie publikuj ani nie wysyłaj niczego, co mogłoby zranić kogoś innego, zniszczyć reputację lub zagrozić czyjemuś bezpieczeństwu
  4. Stań w obronie siebie i innych, wspierając tych, którzy są ofiarami nadużyć lub okrucieństwa w sieci, zgłaszając groźne działania i zachowując dowody niewłaściwego lub niebezpiecznego zachowania.

Od pięciu lat Microsoft promuje to wyzwanie i działania na rzecz kultury cyfrowej, zachęcając do pozytywnych zachowań w sieci. Ponadto część z tych aktywności wykracza poza badania, rzecznictwo i podnoszenie świadomości zagrożeń i obejmuje włączanie funkcji bezpieczeństwa online do produktów i usług. Na przykład, wkrótce udostępniona zostanie funkcja „Tryb dziecka” w przeglądarce Edge, aby ułatwić korzystanie z niej w sposób odpowiedni dla wieku.

Więcej informacji na temat cyfrowej uprzejmości można znaleźć na stronie: www.microsoft.com/digitalcivility. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2021! Kontynuujmy współpracę na rzecz lepszego Internetu dla wszystkich!

Autor wpisu / Partner wpisu:
Paulina Szkoła

Rodzaj treści: Artykuł,
Autor wpisu / Partner wpisu: